squamish living realtors shelley doby ashley davis